Bu neneňsi zat?

EldenEle - söwda seniň eliňde.

Haryt satmak indi has aňsat

EldenEle platformuna harydyňyzy ýa-da hyzmatyňyzy goşup, dessine satuwa çykaryp bilersiňiz. Bu, diýseň, çalt we ýeňil.

Müşderileriňiziň sanyny köpeldiň

Eldenele arkaly siz müşderileri däl, müşderiler sizi gözläp tapar. Siziň satýan harytlaryňyz ýa-da berýän hyzmatlaryňyz bilen gyzyklanýanlar sizi belliklerine goşup, sizi yzarlap bilýärler. Bu bolsa harytlaryňyz ýa-da berýän hyzmatlaryňyz baradaky maglumatlaryň müşderileriňize has çalt gelip gowuşmagyna ýardam berýär.

Harytlaryň we hyzmatlaryň ählisi bir ýerde

EldenEle arkaly harytlaryň we hyzmatlaryň islendik görnüşini tapmak mümkin. Indi isleýän zadyňyzy tapmak üçin, ony gözlege ýazmak ýeterlik. EldenEle, jübide ýerleşýän bazar ýaly islendik gözlegiňiz üçin netije tapar.

Bazary yanyň bilen daşa

Bazardan habarly boluň. Oturan ýeriňizden telefon arkaly söwda ediň. Müşderileriň harytlar we hyzmatlar baradaky pikirlerini okaň, öz pikirleriňizi goşuň.

Wideo

Haladyňmy?Şuwagt telefonyňa al Download et

Suratlar

Suratlara göz gezdiriň!
EldenEle bilen tanyş boluň!

Download

iPhone ýa-da Android? Ikisem bar.

App Store Play Store APK (12086 down.)

Aragatnaşyk

Bize ýazyň.